Stadgar

Västerviks Simsällskap

STADGAR

för den ideella föreningen Västerviks Simsällskap med hemort i Västerviks kommun. Simsällskapet bildades 24 april 1924.
Stadgarna är senast reviderade och antagna vid årsmöte 2021-03-23

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva simsport, som bl.a. innebär att bedriva verksamhet som omfattar vattenvana, simundervisning, träning och tävlingsdeltagande, instruktörsutbildning, ledarutveckling och arrangemang.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, bilaga) samt med särskild vision att:

Arbetet ska baseras på en värdegemenskap som präglas av långsiktighet och engagemang

Föreningen skall:

  • arbeta för att simkunnigheten sprids till alla medborgare i Västerviks kommun
  • svara för simidrottens utveckling i Västervik kommun och utifrån en bred verksamhet ge förutsättningar för idrottande på nationell nivå.
  • genom god uppfostran främja ett gott uppförande och god kamrat- och idrottsanda samt respekt för alla människors lika värde, i och vid sidan av bassängen.
  • skapa en god klubbkänsla och en social gemenskap på alla plan för alla klubbens intressenter

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Västerviks SS - Simidrott

Föreningens organisationsnummer är 833600- 4257

Föreningen har sin hemort/säte i Västerviks kommun.

3 § Sammansättning, Tillhörighet m m
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i för­eningen som med­lemmar.

Föreningen är medlem i specialidrottsförbundet (SF): Svenska Simförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Genom medlemskap i Svenska simförbundet blir föreningen även medlem i distriktsidrottsförbundet (DF), Smålands Idrottsförbund. samt specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Östsvenska Simförbundet. (innefattande Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

Ordförande, kassör, sekreterare eller berörd kommitté är ansvarig för att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

SSF:s stadgar RF: s stadgar och stadgemall

På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Styrelsen kan delegera beslut till ett arbetsutskott bestående av ordförande, kassör och sekreterare.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till ordförande och kassör eller var för sig. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Tvist/skiljeklausul samt stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Stadgarna ska vara upprättade på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor till SSF.

Medlemskap i sällskapet kan härröra till följande kategorier:
Aktivt medlemskap

  • Alla som tränar och tävlar för simsällskapet
  • Alla som arbetar med simsällskapets verksamhet

 

Familjemedlemskap
Dvs. ett medlemskap där en aktiv idrottare i sällskapet och dennes familjemedlemmar boende på samma adress, ingår.


Passivt/stödjande medlemskap
Stödjande medlemskap d.v.s. ett passivt medlemskap för medlemmar som inte är med i någon verksamhet som deltagare eller familjemedlem enligt ovan.

11 § Utträde

”Vid utebliven betalning av medlemsavgift, trots skriftlig påminnelse blir person automatiskt avregistrerad som medlem.
Medlemskapet upphör genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen”

12 § Uteslutning m m

Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas till SSF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter, i den utsträckning som följer av 26 §,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av för­e­ningen,

• skall betala medlemsavgift senast på fakturans förfallodatum samt de övriga
avgifter som beslutats av föreningen.

Styrelsen är befriade från medlemsavgift.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Vid deltagande i tävling representerar medlem föreningen.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller tränare. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, ska också SSF-styrelsen ge sitt samtycke.

Inför varje år ska styrelsen godkänna tävlingsprogrammet.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före ut­­gången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillhandahållas med­lemmarna, genom att publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

18 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag. Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem och vårdnadshavare till röstberättigad medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;

d) en revisorer för en tid av två år, jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande och sammankallande;

f) val av ombud till SDF:s (Östsvenska simförbundet) möten (och ev. andra möten där förening­en har rätt att representera med ombud)

g) sammankallande till; Bojen, Sim-, Tävlings-, Ekonomi & sponsorskommittéerna

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida och anslås i klubblokal.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av en sammankallande och minst en ledamot valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valbered­ningen sam­manträder när sammankallande eller minst halva antalet leda­möter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, 4 alternativt 6 övriga ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. Antalet styrelseledamöter och suppleanter fastställes vid årsmöte. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamot av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter en suppleant ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, och SSF:s förevarande stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

• se till att föreningen följer gällande lagar, författningar och bindande regler

• verkställa av årsmötet fattade beslut

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning

• ansvara för och förvalta föreningens medel

• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och

• förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning som ska finnas tillgänglig för medlemmarna i klubblokal.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden utsedd protokollssekreterare samt utsedd protokollsjusterare, och godkännas vid nästföljande styrelsemöte. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären­den till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller an­ställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Styrelsen har i uppdrag att tillsätta kommittéer och arbetsgrupper.
Kommittéernas arbetsuppgifter är att:

1. Bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde till VSS styrelsen.

2. Kontinuerligt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

3. Ställa de förslag de finner angelägna till VSS styrelsen.

4. Arbeta inom de ramar och mot de mål som VSS styrelsen ger.

30 §  Instruktioner

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

======================================================================================

 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden. Dessa är antagna i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se

 

Idrottens verksamhetsidé (2015)

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

 

Definitioner och konstateranden:

 

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

 

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

 

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

 

Vi är en samlad idrottsrörelse

 

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

 

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

 

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

 

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.